Nasze działania


W obecnych czasach Internet jest niezwykle potrzebny, wręcz niezbędny, coraz trudniej bez niego funkcjonować. Jednak Internet to niestety nie tylko same korzyści. Niesie ze sobą nieograniczone możliwości, ale oprócz treści pozytywnych, również te negatywne. Niezbędne jest uświadomienie sobie drugiej strony - pełnej zagrożeń.

Wiele dzieci ma dostęp do Sieci poza zajęciami edukacyjnymi. W szkole, w bibliotece udostępnione są stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Wielu uczniów korzysta z sieci w domu, u znajomych, często bez nadzoru osób dorosłych, dlatego tak ważne jest, aby wychowankowie i ich opiekunowie zdawali sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie Internet oraz potrafili rozmawiać o problemach z tym związanych. 

Od wielu lat w naszej szkole, w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu, obchodzonego w lutym w całej Europie i zainicjowanego przez Komisję Europejską w 2004 roku, każdego roku realizujemy szkolny projekt, który ma na celu:
 1. Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
 2. Upowszechnienie zasad właściwego zachowania się podczas korzystania z  Internetu, promowanie Netykiety.
 3. Wyrobienie nawyku wybiórczego i efektywnego korzystania z Internetu.
 4. Uświadomienie uczniom, że anonimowość w Sieci jest tylko pozorna.
 5. Uwrażliwienie uczniów i rodziców na zagrożenia, jakie niesie za sobą zbyt długie przebywanie w Internecie oraz nabycie umiejętności dostosowania czasu spędzanego przy komputerze do realnych potrzeb ucznia.
 6. Uświadomienie rodzicom ich decydującej roli w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu przez ich dziecko.
 7. Uświadomienie uczniom niebezpiecznych sytuacji, jakie mogą napotkać w Internecie
Podejmujemy w tym zakresie szereg działań realizowanych w klasach II - VI. Efekty niektórych z nich w formie infografik, komiksów, prezentacji, dokumentów, plakatów, ankiet i różnych zabaw interaktywnych dla dzieci prezentujemy na tym blogu.W roku szkolnym 2014/2015,  w ramach projektu szkolnego Bezpiecznie w Internecie
zrealizowane zostały następujące zadania:
1. Zdiagnozowanie uczniów klas III i VI pod kątem zakresu korzystania z Internetu z wykorzystaniem narzędzia badawczego w postaci ankiety np. on-line.
Zapoznanie rodziców podczas zebrań z wynikami przeprowadzonego badania oraz wynikającymi z nich wnioskami celem podjęcia określonych działań zarówno przez nauczycieli i rodziców w zakresie uświadamiania uczniów w temacie bezpieczeństwa w sieci.
2.   Przeprowadzenie w klasach II - VI  zajęć związanych z tematyką bezpiecznego korzystania z Internetu w wymiarze 3-4 godzin lekcyjnych dla każdej klasy z wykorzystaniem programów:
Podczas zajęć zaprezentowana została problematyka internetowych zagrożeń:
·           szkodliwych treści,
·           niebezpiecznych kontaktów,
·           zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i wizerunku,
·           cyberprzemocy, zasady kulturalnego zachowania w Internecie (Netykieta).
3.    Realizacja kursów e-learningowych na platformie e-learningowej:
·         kl. III - Poznaj bezpieczny Internet,
·         kl. IV -  Bezpieczna przygoda z Internetem,
·         kl. V - Lekcja bezpieczeństwa i Gdzie jest Mimi,
·         kl. VI - 3…2…1… Bezpieczny Internet.
4.    Spotkanie uczniów kl. VI z pracownikiem Komisariatu Policji  – prelekcja nt. „Bezpieczeństwo w Internecie”.
5.    Wypracowanie w klasach IV prac graficznych na temat „Razem tworzymy lepszy Internet”.
6.    Wypracowanie w klasach V dokumentów tekstowych „Bądź bezpieczny w sieci”.
7.  Wypracowanie w klasach VI prezentacji multimedialnych w Power Point i Prezi na wybrany temat:
      -  „Korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu"
          -  „STOP cyberprzemocy"
           -  „Nie hejtuj! Zdobądź przyjaciela”
Wykonanie tematycznych plakatów na brystolu.
8.    Ekspozycja na terenie szkoły prac uczniów kl. IV, V i VI.
9.   Opracowanie i opublikowanie strony internetowej/bloga o tematyce bezpieczeństwa w Internecie, z relacją z działań szkolnych oraz z przydatnymi informacjami  dotyczącymi bezpieczeństwa w Internecie.
    Opublikowanie najlepszych prac  na w/w stronie internetowej.

Realizując projekt, nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskich obchodach „Dnia Bezpiecznego Internetuw ramach programu Komisji Europejskiej "Safer Internet.
2013/2014


W roku szkolnym 2013/2014,  w ramach projektu szkolnego
Razem tworzymy lepszy - BEZPIECZNY Internet
zrealizowane zostały następujące zadania:
 1. Opracowano i przeprowadzono diagnozę dotyczącą zakresu korzystania z Internetu przez uczniów klas III - VI.
 2. Zapoznano rodziców z wynikami ankiety  oraz z wynikającymi z nich wnioskami.
 3. Opracowano  i rozpowszechniono wśród rodziców ulotkę informacyjną dotyczącą realizowanej tematyki.
 4. Przeprowadzono w klasach II-VI zajęcia związane z tematyką bezpiecznego korzystania z Internetu.
 5. Zrealizowano w klasach IV-VI – kursy e’learningowe  „3….2…1… Internet” oraz „Bezpieczna przygoda z Internetem”, a w klasach 2-3 – kurs e’learningowy „Poznaj bezpieczny Internet” .
 6. Uczniowie kl. VI uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji i zapoznali się z prelekcją nt. „Cyberprzemoc, cyberprzestępczość".
 7. Uczniowie klas IV wykonali w edytorze graficznym prace na temat „Bezpiecznie korzystam z Internetu”.
 8. Uczniowie klas V opracowali dokumenty tekstowe na temat „Kodeks bezpiecznego internauty”.
 9. Uczniowie klas VI wykonali plakaty plastyczne oraz prezentacje multimedialne "Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu".
 10. Na terenie szkoły zostały wyeksponowane w postaci wystawy prace uczniów kl. IV, V i VI.
 11. Wydany został specjalny numer gazetki szkolnej „Echo szkolne” zawierający treści z zakresu „Bezpiecznego Internetu”.
 12. Opiekunowie pracowni dbają o ochronę komputerów poprzez aktualizacje programu antywirusowego oraz kontynuację zabezpieczenia komputerów przed niepożądanymi treściami za pomocą oprogramowania  „Opiekun Ucznia”.